2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 635040027-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฐชยา หันไชยศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATCHAYA HUNCHAISREE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 111/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประเมินผลิตภาพแรงงานก่อสร้างโดยการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และนาฬิกาอัจฉริยะ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) CONSTRUCTION LABOR PRODUCTIVITY EVALUATION USING SMARTPHONE AND SMARTWATCH 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 มิถุนายน 2564 คำสั่งคณะฯที่ 386/2564 ลว.1 มิถุนายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 17 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กอปร ศรีนาวิน คำสั่งคณะฯที่ 827/2563 ลว.24 ธันวาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-