2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635040030-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นริศ ไวยโรจน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NARIT VAIYAROTE
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาประเมินประสิทธิภาพแขนกลสำหรับงานปูกระเบื้อง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE EFFICIENCY EVALUATION OF A ROBOTIC ARMED FOR TILING WORK 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 เมษายน 2564 คำสั่งคณะฯที่ 177/2564 ลว.30 มีนาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 29 เมษายน 2564 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กอปร ศรีนาวิน คำสั่งคณะฯที่ 826/2563 ลว.24 ธันวาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-