2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 635040079-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ยุวดี ประภาวสิทธิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss YUWADEE PRAPAWASIT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมพลังงาน แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ   ลาพักการเรียน      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) วัสดุประกอบ Fe3O4 ร่วมถ่านกัมมันต์สำหรับขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดที่ปราศจากแพลทตินัมสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสง 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) FE3O4-ACTIVATED CARBON NANOCOMPOSITES AS A PT-FREE COUNTER ELECTRODE MATERIALS FOR DYE-SENSITIZED SOLAR CELL 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 มกราคม 2564 คำสั่งคณะฯที่ 19/2564 ลว.5 มกราคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 9 กุมภาพันธ์ 2564 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วรินรำไพ เศรษฐ์ธณบุตร คำสั่งคณะฯที่ 866/2563 ลว.28 ธันวาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-