2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635040136-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พลอยมณี เค้าสงค์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PLOYMANEE KAOSONG
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมนวัตกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาและปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อใช้ในห้องเผาไหม้แบบ Can Combustor. 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE STUDY AND IMPROVEMENT OF BIOFUELS FOR USE IN CAN COMBUSTOR COMBUSTION CHAMBERS. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 มีนาคม 2565 คำสั่งคณะฯที่ 63/2565 ลว.22 กุมภาพันธ์ 2565
D อนุมัติเค้าโครง 7 เมษายน 2565 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร คำสั่งคณะที่ 493/2564 ลว.12 กรกฎาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-