2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050045-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ฐาปนี ทีนะกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss TARPANEE TEENAKUL
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 124/2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564) (Pass as in the announcement No. 124/2021 on September 16, 2021) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในวิถีปกติใหม่ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE ROLE OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN NEW NORMAL AFFECTING THE PERFORMANCE MOTIVATION OF TEACHERS UNDER KHONKAEN ELEMENTARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 3 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 มกราคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.019/2565 ลว. 7 มกราคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 11 กุมภาพันธ์ 2565 Turnitin 17%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 พฤษภาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.166/2565 ลว. 10 พฤษภาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 1 มิถุนายน 2565 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 6 กรกฎาคม 2565 เสนอจบ 15 ส.ค. 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในวิถีปกติใหม่กับแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 พฤษภาคม 2565 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการบริหารการศึกษา และการอุดมศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565 The 2nd National and International Conference on Educational Administration and Higher Education (ICEAHE2022) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 พฤษภาคม 2565 ถึง 27 พฤษภาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 79-92  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ได้รับรางวัล รางวัลนำเสนอบทความดีเด่น  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น