2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050059-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เสาวพรรณ ภูมิอินทร์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SAOWAPHAN PHUMIIN
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 39/2565 ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565) (Pass as in the announcement No. 39/2022 on April 8, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) รูปแบบการพัฒนาองค์กรนวัตกรรมในยุคนวัตกรรมพลิกผันของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE MODEL FOR DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ORGANIZATION IN THE DISRUPTIVE INNOVATION ERA OF SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF UDONTHANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โรงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 มกราคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.024/2565 ลว. 7 มกราคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 11 กุมภาพันธ์ 2565 Turnitin 21%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 พฤษภาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.163/2565 ลว. 10 พฤษภาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์