2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050059-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เสาวพรรณ ภูมิอินทร์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SAOWAPHAN PHUMIIN
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 39/2565 ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565) (Pass as in the announcement No. 39/2022 on April 8, 2022) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) รูปแบบการพัฒนาองค์กรนวัตกรรมในยุคนวัตกรรมพลิกผันของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE MODEL FOR DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ORGANIZATION IN THE DISRUPTIVE INNOVATION ERA OF SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF UDONTHANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โรงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 มกราคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.024/2565 ลว. 7 มกราคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 11 กุมภาพันธ์ 2565 Turnitin 21%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 พฤษภาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.163/2565 ลว. 10 พฤษภาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 1 มิถุนายน 2565 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 9 สิงหาคม 2565 เสนอ กก.คณ 16 ก.ย. 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ขององค์กรนวัตกรรมในยุคนวัตกรรมพลิกผันของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 พฤษภาคม 2565 
ชื่อการประชุม the 2nd National and International Conference on Educational Administration and Higher Education (ICEAHE 2022) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 พฤษภาคม 2565 ถึง 27 พฤษภาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 683-693  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ได้รับรางวัล รางวัลนำเสนอบทความดีเด่น  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น