2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050077-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศุภธิดา พจนา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPATHIDA POTCHANA
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 113/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาความสามารถในการเขียนบรรยายภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โดยการใช้การเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัลร่วมกับรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) USING DIGITAL STORYTELLING WITHIN TASK-BASED LANGUAGE TEACHING TO IMPROVE STUDENT’S DESCRIPTIVE WRITING PERFORMANCE OF MATHAYOMSUKSA 4 STUDENTS 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 เมษายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.120/2565 ลว. 21 เมษายน 2565
D อนุมัติเค้าโครง 21 พฤษภาคม 2565 24% ภาคปลาย 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. องอาจ นามวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. Roderick Julian Robillos