2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050079-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อัจฉราวดี จันทะสุข ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ATCHARAWADEE CHANTASUK
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 113/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาการแต่งประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยการสอนแบบ Picture Word Inductive Model (PWIM) ร่วมกับแอปพลิเคชันไลน์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Development of Primary Students’ English Sentence Construction through Picture Word Inductive Model (PWIM) And LINE Apps 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 พฤศจิกายน 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 819/2564 ลว.8 พ.ย. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 14 ธันวาคม 2564 Turnitin 17%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. Roderick Julian Robillos
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. องอาจ นามวงศ์