2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050084-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นพรัตน์ มั่งเมือง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NOPPARAT MANGMUANG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 28/2565 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 28/2022 on March 1, 2022) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาทักษะความเป็นพลเมืองดี โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ รายวิชา ส 13101 สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE STUDY OF CITIZENSHIP SKILLS USING PROJECT-BASED LEARNING WITH ONLINE SOCIAL MEDIA IN S13101 SOCIAL STUDIES OF GRADE 3 AT CHUMCHONBANHAIYYAIJIW SCHOOL 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 สิงหาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.709/2564 ลว. 30 กรกฎาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 4 กันยายน 2564 Turnitin 27%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 4 พฤษภาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 114/2565 ลว. 20 เมษายน 2565
F แจ้งผลสอบ 10 พฤษภาคม 2565 Good
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 15 มิถุนายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-