2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050086-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พงษ์พันธ์ ผ่านวงษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PONGPAN PANWONG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนานวัตกรรมเครื่องฝึกซ้อมทักษะการเซตลูกวอลเลย์บอล ตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (DESIGN THINKING) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) INNOVATIVE DEVELOPMENT OF VOLLEYBALL SETTING SKILLS TRAINING MACHINES BASED ON THE DESIGN THINKING PROCESS FOR LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 ธันวาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.931/2564 ลว. 15 ธันวาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 24 มกราคม 2565 Turnitin 33%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วายุ กาญจนศร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-