2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050105-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศราวรรณ สุขวิชัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SARAWAN SUKWICHAI
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การออกแบบระบบตรวจให้คะแนนแบบสอบอัตนัย โดยการให้ข้อมูลป้อนกลับอัตโนมัติ เพื่อวินิจฉัยระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) DESIGNING AUTOMATED SCORING SYSTEM OF OPEN - ENDED TEST BY PROVIDING AUTOMATIC FEEDBACK TO DIAGNOSE MATHEMATICAL PROFICIENCY LEVELS THROUGH MACHINE LEARNING 
รายละเอียด การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 สิงหาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 6 สิงหาคม 2564 20% ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-