2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050111-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ธณัชกรพร ทรงสังข์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss TANATCHAKORNPORN SONGSANG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 80/2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564) (Pass as in the announcement No. 80/2021 on June 16, 2021) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การประเมินระหว่างเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครู เรื่อง ลำดับเลขคณิตและอนุกรมเลขคณิต 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) FORMATIVE ASSESSMENT AS A TEACHING APPROACHES ABOUT ARITHMETIC SEQUENCE AND ARITHMETIC SERIES 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา) โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 กันยายน 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.774/2564 ลว. 14 กันยายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 29 กันยายน 2564 Turnitin 14%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 พฤษภาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.240/2566 ลว. 24 เมษายน 2566
F แจ้งผลสอบ 12 พฤษภาคม 2566 Pass
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 25 สิงหาคม 2566 เสนอจบ 14 ก.ย. 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. หล้า ภวภูตานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. นิศากร บุญเสนา
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การประเมินระหว่างเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครู  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 มิถุนายน 2566 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 9 "2 ทศวรรษของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สู่สมรรถนะการคิดขั้นสูง: New Approach After Covid-19" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมคณิตศาสตรศึกษา 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จังหวัด/รัฐ ศรีสะเกษ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 23  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper