2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050112-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พิริยาภรณ์ ประดับเพชร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PIRIYAPORN PRADUBPHECH
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2566 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 (Pass as in the announcement No. 73/2023 on June 1, 2023) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การให้เหตุผลทางพีชคณิตผ่านการทำให้เป็นกรณีทั่วไปของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) ALGEBRAIC REASONING THROUGH GENERALIZATION OF STUDENTS IN CLASSROOM USING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา) โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 ตุลาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 798/2564 ลว. 25 ตุลาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 12 พฤศจิกายน 2564 Turnitin 20%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 1 มกราคม 2567 คำสั่ง ศศ.บศ.1084/2566 ลว. 30 พ.ย.2566
F แจ้งผลสอบ 2 มกราคม 2567 Pass
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 9 เมษายน 2567 เสนอ กก.คณะ 26 เม.ย. 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การให้เหตุผลทางพีชคณิตผ่านการทำให้เป็นกรณีทั่วไป ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการเปิด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 พฤษภาคม 2566 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 10 หัวข้อ “การวิจัยสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและผู้ประกอบการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 พฤษภาคม 2566 ถึง 3 พฤษภาคม 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถานที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัด/รัฐ พิษณุโลก 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 788-804  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper