2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050116-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ธัญทิพย์ อารยางกูร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss THANYATIP ARAYANGKURA
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 95/2563 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ KWL Plus ร่วมกับผังกราฟิก 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Development of English Reading Comprehension and Critical Thinking Abilities of Grade 9 Students Using KWL Plus Technique with Graphic Organizers 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 พฤศจิกายน 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 835/2564 ลว. 19 พ.ย. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 13 ธันวาคม 2564 Turnitin 20%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 พฤษภาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 124/2565 ลว. 25 เมษายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-