2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050117-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) พระมหา ศราวุธ ผุยเถิง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Phramaha SARAWUT PHUITHOENG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ5R ร่วมกับผังกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Development of Critical Reading and Analytical Thinking Abilities Using SQ5R Technique with Graphic Organizers of Grade 9 Students 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 ภาคคปกติ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 พฤศจิกายน 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 832/2564 ลว. 19 พ.ย. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 7 ธันวาคม 2564 20% ภาคปลาย 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-