2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050147-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อัษฎาพร วิชาผง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ADSADAPORN WICHAPONG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 100/2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 100/2021 on July 30, 2021) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลการใช้แบบจำลองวิดีโอร่วมกับบทเรียนการ์ตูนในการส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE EFFECTS OF VIDEO MODELING AND CARTOON STORY BOOKS TO ENHANCING OF APPROPRIATE SOCIAL BEHAVIORS IN CHILDREN WITH AUTISM 
รายละเอียด จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 มกราคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.946/2564 ลว. 21 ธ.ค. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 18 กุมภาพันธ์ 2565 ปลาย2564 Turnitin 12%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 กรกฎาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.286/2565 ลว.25 มิ.ย. 2565
F แจ้งผลสอบ 19 กรกฎาคม 2565 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ เปลี่ยนจาก รศ.ดร.วัณทนา ศิริธราธิวัตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-