2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050152-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กิตตินันท์ วงษ์แสดง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KITTINAN WONGSADAENG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 28/2565 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 28/2022 on March 1, 2022) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ารศึกษาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น (5 STEPs) ร่วมกับการแสดงละครรายวิชา ส 31101 สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนร่องคำ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE STUDY OF CREATIVE THINKING SKILL USING 5 STEPS LEARNING PROCESS WITH DRAMATICS IN S 31101 SOCIAL STUDIES OF TENTH GRADE STUDENTS RONGKHAM SCHOOL 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 สิงหาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.708/2564 ลว. 30 กรกฎาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 4 กันยายน 2564 Turnitin 26%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 4 พฤษภาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 115/2565 ลว. 20 เมษายน 2565
F แจ้งผลสอบ 20 พฤษภาคม 2565 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-