2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050154-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เนติธร สุคำภา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NETITHORN SUKHAMPA
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาทักษะการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา ส 16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE STUDY OF CREATIVE PROBLEM-SOLVING THINKING SKILLS USING PROJECT-BASED LEARNING MANAGEMENT MODEL WITH COMMUNITY-BASED LEARNING RESOURCES FOR GRADE 6 STUDENTS IN THE SUBJECTS SOC 16101 SOCIAL STUDIES RELIGION AND CULTURE AT BANKANLUEANGDONG SCHOOL 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 สิงหาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 741/2564 ลว. 5 สิงหาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 4 กันยายน 2564 Turnitin 16%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-