2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050155-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วนิดา แสงภักดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WANIDA SAENGPHAKDEE
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 28/2565 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 28/2022 on March 1, 2022) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาทักษะชีวิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม รายวิชา ส 23102 สังคมศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF LIFESKILL AND ACHIEVEMENT OF GRADE 9 STUDENTS AT THE DEVELOPMENT OF LIFE SKILLS AND LEARNING ACHIEVEMENT OF GRADE 9 STUDENTS AT LAOYAINAKHAWITTAYAKOM SCHOOL IN S 23102 SOCIAL STUDIES COURSE USING PROBLEM-BASED LEARNING WITH SOCIAL MEDIA 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 สิงหาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 740/2564 ลว. 5 สิงหาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 4 กันยายน 2564 Turnitin 30%
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 21 เมษายน 2565
F แจ้งผลสอบ 22 เมษายน 2565 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 4 กรกฎาคม 2565 เสนอ กก.คณะ ส.ค. 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 ตุลาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.105/2565 ลว. 12 เมษายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาทักษะชีวิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม รายวิชา ส 23102 สังคมศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์  
ชื่อวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ISBN/ISSN 2673-026X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กรกฎาคม 2565 
ปีที่ 16  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า กันยายน-ธันวาคม  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ