2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050178-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สุริยา หาดชัยภูมิ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SURIYA HADCHAIYAPHUM
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 80/2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564) (Pass as in the announcement No. 80/2021 on June 16, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การคาดการณ์แนวคิดของนักเรียน เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) ANTICIPATION OF STUDENT’S IDEA ABOUT INTEGER MULTIPLICATION IN CLASSROOM USING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา) โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 ตุลาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 792/2564 ลว. 12 ตุลาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 12 พฤศจิกายน 2564 Turnitin 21%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 กุมภาพันธ์ 2566 คำสั่ง ศศ.บศ. 012/2566 ลว. 23 มกราคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี