2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050198-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง อนงค์ คะเซ็นแก้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. ANONG KASENKAEW
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 124/2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564) (Pass as in the announcement No. 124/2021 on September 16, 2021) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลการใช้ป้ายกระดานสื่อสารร่วมกับแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในเด็กที่มีภาวะออทิซึม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) USING COMMUNICATION BOARDS IN COMBINATION WITH APPLICATION TO DEVELOP COMMUNICATION SKILLS IN CHILDREN WITH AUTISM 
รายละเอียด จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 มกราคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.947/2564 ลว. 21 ธ.ค. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 18 กุมภาพันธ์ 2565 ปลาย 2564 Turnitin 21%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 14 พฤศจิกายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 704/2565 ลว. 26 ตุลาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 14 พฤศจิกายน 2565 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-