2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050204-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฐพรรณ ภูแสนใบ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NUTTHAPUN PHUSANBAI
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 128/2565 ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2565) (Pass as in the announcement No. 128/2022 on September 15, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาสมรรถนะหลักภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบ SQP2RS ร่วมกับแอปพลิเคชัน POPPLET 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF THAI LANGUAGE FOR COMMUNICATION AND CRITICAL THINKING ABILITIES OF 12th GRADE STUDENTS BY USING SQP2RS WITH POPPLET APPLICATION 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 พฤษภาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.138/2565 ลว. 2 พฤษภาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 8 มิถุนายน 2565 8% ภาคปลาย 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 16 พฤศจิกายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 702/2565 ลว. 26 ตุลาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 21 พฤศจิกายน 2565 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร เปลี่ยนแปลงจาก ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-