2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050211-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศรัญญา วิระตา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SARANYA WIRATA
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 48/2565 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565) (Pass as in the announcement No. 48/2022 on April 29, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาสมรรถนะหลักเพื่อการสื่อสารด้านการฟังและพูดภาษาจีน ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับ Metaverse ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF CHINESE COMMUNICATIVE LISTENING AND SPEAKING CORE COMPETENCIES USING ACTIVITY-BASED LEARING AND METAVERSE OF SECONDARY 2 STUDENTS 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 พฤษภาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.137/2565 ลว. 2 พฤษภาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 7 มิถุนายน 2565 ปลาย64 Turnitin 11%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 16 พฤศจิกายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 700/2565 ลว. 26 ตุลาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 21 พฤศจิกายน 2565 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-