2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635060014-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กรกนก บุญประถัมภ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KORNKANOK BOONPRATHUM
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 30/2565 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 30/2022 on March 15, 2022) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะในการป้องกันการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนปัสสาวะต่อความรู้ ทัศนคติ และการรับรูสมรรถนะแห่งตนในการป้องกันการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนปัสสาวะของพยาบาลวิชาชีพ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Effects of competency development program in CAUTI prevention on nurses' knowledge, attitudes, and perceived self-efficacy in preventing catheter-associated urinary tract infection 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 มีนาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 29 เมษายน 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 พฤษภาคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ดลวิวัฒน์ แสนโสม คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 123/2564 ลว.21 มิ.ย.64
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะต่อความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนปัสสาวะของพยาบาลวิชาชีพ 
ชื่อวารสาร วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
ISBN/ISSN ISSN 2985-1033 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 สิงหาคม 2566 
ปีที่ 30  ฉบับที่
เดือน มกราคม - เมษายน 2567  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ