2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635060033-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศิริพร ในพิมาย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIRIPORN NAIPHIMAI
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 141/2563 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของโปรแกรมการจัดการความปวดโดยไม่ใช้ยาสำหรับผู้สูงอายุโรคมะเร็งในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) EFFECTS OF A NON-PHARMACOLOGICAL PAIN MANAGEMENT PROGRAM FOR OLDER PEOPLE WITH CANCER AT AN INTERNAL MEDICINE WARD OF A UNIVERSITY HOSPITAL 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 พฤศจิกายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 10 มกราคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 265/2563 ลว.30 ธ.ค.63
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-