2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3395   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Ladawan Panpanit 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665060044-0  น.ส. สกุลตรา พาลี  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 232/2566 ลว.8 พ.ย.66  
665060039-3  น.ส. ธันย์ชนก วันเลิศ  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 232/2566 ลว.8 พ.ย.66  
657060003-7  น.ส. วรรัตน์ สุขคุ้ม  คณะพยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 240/2566 ลว.8 พ.ย.66  
655060025-3  นาง รัศมี ศิริสวัสดิ์  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 252/2565 ลว.21 พ.ย.2565  
647060008-6  นาย อนันต์ศักดิ์ จันทรศรี  คณะพยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 142/2565 ลว 17 มิ.ย.65  
635060061-7  นาง ศิรินภา ราญมีชัย  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 5/2566 ลว.4 ม.ค.2566  
635060033-2  น.ส. ศิริพร ในพิมาย  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 265/2563 ลว.30 ธ.ค.63  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการมีกิจกรรมทางสังคมกับความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี The relationship between social activity and risk of dementia in older persons in community, Nonghan Sub District, Udonthani Province.  
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ (Journal of Nursing Science and Health) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 103-0096  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 กุมภาพันธ์ 2567 
ปีที่ 47  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า 1-15  การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effects of a Sleep-Promoting Program on Sleep Quality among Older Patients at Special Medical Ward Chaloemphrakiat 9th Floor Chaiyaphum Hospital: A Program Development and Pilot Study 
ชื่อวารสาร International Journal of Multidisciplinary Research and Publications (IJMRAP) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Journal of Multidisciplinary Research and Publication (IJMRAP)  
ISBN/ISSN ISSN (Online): 2581-6187  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 April 2020 
ปีที่   ฉบับที่ 11 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 7-12  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลการดูแลปัญหาการขับถ่ายอุจจาระผิดปกติในผู้สูงอายุบาดเจ็บไขสันหลัง 
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 กันยายน 2566 
ปีที่ 47  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ