2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635060070-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พัชราภรณ ์ สิงห์บุราณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PATCHARAPORN SINGBURAN
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของโปรแกรมการสนับสนุนจัดการตนเองต่อความรู้และพฤติกรรม การบริโภคอาหาร ของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มีการเสื่อมของไต 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Effects of Self-Management Supporting Program on Knowledge and Dietary behavior of Type 2 Diabetes Patients with Chronic Kidney Disease 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 มีนาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 2 พฤษภาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นิศาชล บุบผา คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 219/2564 ลว.19 พ.ย.2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-