2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635070022-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธิติ พงษ์สุธีถาวร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THITI PONGSUTEETHAVORN
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 107/2563 ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) สหสัมพันธ์ของระดับความเข้มข้นของฟอร์มาลดีไฮด์จากเครื่องมือชนิดอ่านค่าโดยตรงกับการเก็บตัวอย่างแบบติดตัวของบุคลากร ขณะปฏิบัติงานในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง ในภาคอีสาน 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Concentration of formaldehyde in the air of a medical school in northeastern Thailand: correlation between direct instrument and personal sampling techniques 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 เมษายน 2564 คำสั่งที่ 523/2564 ลว 9 เมษายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 21 พฤษภาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ภาณุมาศ ไกรสร คำสั่งที่ 1330/2563 ลว 29 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-