2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635070035-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย บัญญพนต์ จันโอ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. BANYAPHON CHANAO
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา สรีรวิทยาทางการแพทย์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 28/2565 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 28/2022 on March 1, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งที่ 1904/2564 ลว 10 พฤศจิกายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 9 ธันวาคม 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 7 เมษายน 2565 คำสั่งที่ 241/2565 ลว. 30 มีนาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 12 เมษายน 2565 สอบผ่าน ไม่มีแก้ไข ผลสอบ คือ Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พัชรวิภา มณีไสย คำสั่งที่ 942/2564 ลว 16 มิถุนายน 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. พวงรัตน์ ภักดีโชติ คำสั่งที่ 942/2564 ลว 16 มิถุนายน 2564
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effects of limonin on vascular function and morphology in a rat model of obesity 
ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Med J)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 March 2022 
ปีที่ 37  ฉบับที่
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ