2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 38983   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. พัชรวิภา มณีไสย  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Putcharawipa Maneesai 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635070035-2  นาย บัญญพนต์ จันโอ  คณะแพทยศาสตร์  สรีรวิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 942/2564 ลว 16 มิถุนายน 2564  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617070015-0  น.ส. ศริยา มีพัฒน์  คณะแพทยศาสตร์  สรีรวิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1636/2562 ลว 18 กันยายน 2562  
637070010-2  นาย เมธี เอี่ยมพานิชกุล  คณะแพทยศาสตร์  สรีรวิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 1337/2563 ลว 29 กรกฎาคม 2563  
627070017-7  นาย อนุสรณ์ เปาะสะเกษ  คณะแพทยศาสตร์  สรีรวิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1635/2562 ลว 18 กันยายน 2562  
627070016-9  น.ส. ณิศิตา ไชยหงษา  คณะแพทยศาสตร์  สรีรวิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1634/2562 ลว 18 กันยายน 2562  
635070010-8  นาย ธนพัฒน์ สาระรัตน์  คณะแพทยศาสตร์  สรีรวิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 941/2564 ลว 16 มิถุนายน 2564  
617070002-9  น.ส. ปทุมพร ประสาททอง  คณะแพทยศาสตร์  สรีรวิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1638/2562 ลว 18 กันยายน 2562  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Cratoxylum formosum extract alleviates left ventricular hypertrophy in nitric oxide-deficient rats สารสกัดติ้วขาวบรรเทาหัวใจห้องล่างซ้ายโตในหนูแรทที่มีภาวะพร่องไนตริกออกไซด์ 
ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Medical Journal) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 มิถุนายน 2563 
ปีที่ 35  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ตุลาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Tangeretin ameliorates erectile and testicular dysfunction in a rat model of hypertension 
ชื่อวารสาร Reproductive Toxicology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 May 2020 
ปีที่   ฉบับที่ 96 
เดือน September  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 1-10  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effect of captopril on erectile dysfunction and sperm quality in hypertensive rats 
ชื่อวารสาร Srinagarind Medical Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฝ่ายวิชาการ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 August 2020 
ปีที่ 35  ฉบับที่
เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ