2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635070037-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สิรินทรา อุดมกิจโกศล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIRINTRA UDOMKITKOSOL
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 111/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การแสดงออกและศึกษาคุณสมบัติของรีคอมบิแนนท์ Butea monosperma agglutinin สำหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็ง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Expression and characterization of an active recombinant Butea monosperma agglutinin for cancer diagnosis 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 มีนาคม 2565 คำสั่งที่ 164/2565 ลว 3 มีนาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 12 เมษายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. สุกัญญา เลือง คำสั่งที่ 998/2564 ลว 25 มิถุนายน 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ คำสั่งที่ 998/2564 ลว 25 มิถุนายน 2564