2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635080015-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รัชดาภรณ์ หาปู่ทน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RADCHADAPORN HAPUTON
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สหวิทยาการสังคมศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การเป็นผู้ประกอบการของชาวเมียนมาในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Myanmar Entrepreneurs : In Khon Kaen 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก 2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 214/2564 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 ตุลาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 5 พฤศจิกายน 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 214/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-