2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635080022-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สาวิตรี พานสายตา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SAWITREE PANSAYTA
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สารสนเทศศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 147/2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) (Pass as in the announcement No. 147/2021 on November 30, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) แบบจำลองข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยการระบาดของโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Data Model for factor analysis of COVID-19 emerging disease pandemic in Thailand 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก 2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 215/2564 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 ธันวาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 19 มกราคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิระพงศ์ จันทร์สนาม คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 215/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-