2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635080022-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สาวิตรี พานสายตา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SAWITREE PANSAYTA
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สารสนเทศศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 147/2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) (Pass as in the announcement No. 147/2021 on November 30, 2021) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) แบบจำลองข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยการระบาดของโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Data Model for factor analysis of COVID-19 emerging disease pandemic in Thailand 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก 2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 215/2564 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 ธันวาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 19 มกราคม 2565
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 26 ธันวาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วิระพงศ์ จันทร์สนาม คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 215/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Comparison of K-Means and Two-Step Cluster Analysis Methods for Clustering COVID-19 Data 
ชื่อวารสาร International Journal of Membrane Science and Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร cosmoscholars 
ISBN/ISSN 2410-1869  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 April 2023 
ปีที่ 2023  ฉบับที่
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ