2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635080044-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชนม์นิภา นนทโคตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHONNIPHA NONTHAKOTH
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 113/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การวิเคราะห์ความวิตกกังวลในการเขียนภาษาต่างประเทศในงานเขียนเชิงวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Foreign Language Academic Writing Anxiety of EFL Postgraduate Students 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก 2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 204/2564 (ที่ปรึกษาเดิม), คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 123/2565 
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 14 มีนาคม 2565
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 กุมภาพันธ์ 3108
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กรวิภา พูลผล คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 123/2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-