2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635100001-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นีรนุช บำรุง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NERANOCH BUMRUNG
    คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 91/2564 ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 91/2021 on July 12, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของการฝึกที่ความเข้มข้นสูงแบบหนักสลับเบาภายใต้หน้ากากต่อ ความสามารถสูงสุดในการใช้ออกซิเจนในนักกีฬาฟุตบอล 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Effect of High Intensity Interval Training Under Mask on Maximal Oxygen Consumption in Football Players 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 5 พฤษภาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ณัฐพล ไตรเพิ่ม คำสั่งที่ 72/2564 ลว.14 พค.64
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. อภิวันท์ มนิมนากร คำสั่งที่ 77/2564 ลว.27 พค.64