2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635100019-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. SAW TAR LU LU ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SAW TAR LU LU
    คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 74/2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 (Pass as in the announcement No. 74/2021 on June 1, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร: กรณีศึกษาหมู่บ้านเฮลี่ยง วา - คลอว์ เนอร์ เมือง ฮปาอัน, รัฐกะเหรี่ยง, ประเทศ เมียนมาร์ 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) The Practices of Organic Farming Standard among Farmers: A Case Study in Hlaing Wa - K' Law Noe village, Hpa-an Township, Karen State, Myanmar 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 17 พฤศจิกายน 2564
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 8 ธันวาคม 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 ธันวาคม 2564 ผ่าน
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 14 มีนาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ The Practices of Organic Farming Standard Among Farmers: A Case Study in Hlaing Wa - K' Law Noe Village, Hpa-an Township, Karen State, Myanmar 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มีนาคม 2565 
ชื่อการประชุม 15th National and International Conference on Humanities and Social Sciences 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 มีนาคม 2565 ถึง 28 มีนาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Political Science Association of Kasetsart University 
สถานที่จัดประชุม ZOOM online program  จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 42-54  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Professor Dr.Attapol Kuanliang and Associate Professor Dr.Sukanya Buranadechachai 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper