2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3951   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Viyouth Chamruspanth 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637080033-4  Mr. ROBBY ROSANDI  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 372/2563  
665100005-9  Mrs. HTET HTET ZIN   บัณฑิตวิทยาลัย  การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 (นานาชาติ)   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ     
655080035-8  น.ส. กนกพร ศรีเดชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 503/2566  
627080014-7  นาย เปาซี วานอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 207/2563  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637080004-1  นาย ปัณณวิชญ์ นาคนทรง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 268/2567  
637080003-3  น.ส. ปรารถนา มะลิไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 279/2567  
657080026-3  นาย พรหมวิหาร แดนดงยิ่ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 588/2566  
647080018-1  Mr. SOKHEANG MEN  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 389/2564  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในกระบวนการทำวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นสินค้า กรณีศึกษางานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อวารสาร วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 กุมภาพันธ์ 2560 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ รูปแบบการบริหารจัดการความร่วมมือภาคสาธารณะในการป้องกันอุทกภัย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ชื่อวารสาร วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 พฤษภาคม 2562 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ เงื่อนไขสำคัญในการจัดการร่วมด้านการจัดการขยะ: กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าขยะเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
ชื่อวารสาร วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 
ISBN/ISSN วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 สิงหาคม 2562 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN VOCATIONAL EDUCATION ADMINISTRATION OF THE NORTHEASTERN REGION, THAILAND 
ชื่อวารสาร Review of International Geographical Education Online (RIGEO) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Eyup Artvinli, Institute of Education in Eskisehir Osmangazi University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 November 2021 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ แนวทางการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการบริหารอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อวารสาร วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 มกราคม 2565 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Revival of Local History : The Commodification of Local Culture. A Case Study of a Local Fair Organized in the Memorial of Thung Sumrit Memorial Heroism  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2559 
ชื่อการประชุม The 12th International Conference on Humanities and Social Sciences: Socio-Cultural Geography 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤศจิกายน 2559 ถึง 15 พฤศจิกายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences  
สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Science, Khon Kaen University.  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 12  Proceeding Paper Issue 12 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 2084-2094  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์กับกระบวนการทำวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นสินค้า 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 สิงหาคม 2559 
ชื่อการประชุม การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2558 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 พฤษภาคม 2559 ถึง 29 พฤษภาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา  จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 421-435  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล นำเสนอดีเด่น   หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Practices of Organic Farming Standard Among Farmers: A Case Study in Hlaing Wa - K' Law Noe Village, Hpa-an Township, Karen State, Myanmar 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มีนาคม 2565 
ชื่อการประชุม 15th National and International Conference on Humanities and Social Sciences 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 มีนาคม 2565 ถึง 28 มีนาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Political Science Association of Kasetsart University 
สถานที่จัดประชุม ZOOM online program  จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 42-54  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Professor Dr.Attapol Kuanliang and Associate Professor Dr.Sukanya Buranadechachai 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Working Capacity and Performance of Commune Councils' Members 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 กันยายน 2565 
ชื่อการประชุม 16th National and International Conference on Humanities and Social Sciences 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 กันยายน 2565 ถึง 26 กันยายน 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences  
สถานที่จัดประชุม Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 45-55  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Political Sciences Association of Kasetsart University  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper