2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635110038-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. บุษบา แสงสุวรรณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss BUSSABA SANGSUWAN SANGSUWAN
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 46/2565 ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) (Pass as in the announcement No. 46/2022 on April 25, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) บรรยากาศองค์การและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของทันตบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) ORGANIZATIONAL CLIMATE AND ADMINISTRATIVE FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF WORKLIFE OF DENTAL PERSONNEL AT SUB-DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITALS IN KHONKAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 27 กันยายน 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 23 เมษายน 2565
F แจ้งผลสอบ 25 เมษายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุรชัย พิมหา คำสั่งที่ 138/2564 ลว. 5 กรกฎาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-