2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 42085   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. สุรชัย พิมหา  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Surachai Phimha 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665110023-1  น.ส. แสงเทียน โสโพธิ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
655110033-7  น.ส. ทิชากร วิริยะ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 129/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110027-2  น.ส. ชาลินี พสุนนท์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 129/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110055-7  น.ส. สุกันยา พิลาตัน  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 129/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110051-5  น.ส. ศิริลักษณ์ สีสมบัติ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 129/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110047-6  นาง ลำดวน บัวระภา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 19/2567 ลว 24 มค 67  
655110046-8  จ.ส.ต.หญิง ลลิตา พันพรม  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 129/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110045-0  นาย รัฐธีร์ สินธุศรีวิศาล  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 129/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110044-2  น.ส. รัชดาพร ย่องเหล่ายูง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 129/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110020-6  น.ส. กาญจนา พันนะ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 129/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110017-5  นาง กรรณิกา ศิริจันทร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 129/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
647110014-4  น.ส. ชนาพร ปิ่นสุวรรณ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 75/2022 ลว. 17 พ.ค. 65  
รวมทั้งหมด 12 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
647110030-6  น.ส. พรรษา อินทะรัมย์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 250/2565 ลว. 28 พย 65  
647110029-1  น.ส. นวพร รัตนจริยา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 248/2565 ลว. 28 พย 65  
647110020-9  น.ส. ศรัณยา พันธุ์โยธา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 72/2567 ณ วันที่ 4 เม.ย. 67  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   15   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ SPATIAL ASSOCIATION PATTERNS OF BINGE DRINKING, ALCOHOL OUTLET DENSITY, AND EARLY STARTED DRINKING IN THAILAND 
ชื่อวารสาร Journal of Southwest Jiaotong University 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Jiaotong University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 July 2021 
ปีที่ 56  ฉบับที่
เดือน August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Administrative Factors and Organization Climate Affecting the Performance of Health Personnel at the Emergency Department in Community Hospital  
ชื่อวารสาร Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Medico-Legal Publications 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 April 2021 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน October-December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Evaluation of Binge drinking behavior among working-age populations on GIS in Thailand: A National Survey in 2017 
ชื่อวารสาร Journal of Public Health and Development 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Mahidol University - ASEAN Institute for Health Development 
ISBN/ISSN 26511258  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 March 2023 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Attitudes and Beliefs of Cancer Patients Demanding Medical Cannabis Use in The North of Thailand 
ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (APJCP) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) 
ISBN/ISSN 1513-7368  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 April 2022 
ปีที่ 23  ฉบับที่
เดือน April  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Colorectal cancer survival in Thailand 
ชื่อวารสาร International Journal of Public Health Asia Pacific (IJPHAP) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Public Health, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN 2822-0587  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 August 2023 
ปีที่ 2023  ฉบับที่
เดือน สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยทางการบริหารและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น  
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 เมษายน 2566 
ปีที่ 23  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า 13  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Administrative Factors and Key Success Factors Affecting the Surveillance, Prevention and Control of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) among the Health Personnel at Sub-District Health Promoting Hospital  
ชื่อวารสาร “Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology ” 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร iInstitute of Medico-Legal Publications 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 April 2021 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน October-December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Key Success Factors and Motivation Affecting the Care of Patients with Tuberculosis of Health Personnel in Primary Care Units  
ชื่อวารสาร Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Medico-Legal Publications 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 April 2021 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน October-December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Spatial Association Patterns with Cultural and Behaviour with the Situations of COVID-19 
ชื่อวารสาร International Journal of Geoinformatics 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Geoinformatics International Co., Ltd 
ISBN/ISSN ISSN 1686-6576 (Printed) / 2673-0014 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 May 2023 
ปีที่ 19  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ สุนทรียทักษะผู้นำและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยงของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดศรีสะเกษ 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 พฤษภาคม 2566 
ปีที่ 24  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 11 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยแห่งความสำเร็จและกระบวนการบริหารที่มีผลต่อ สมรรถนะหลักของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติการในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN : 2651-1770  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 พฤษภาคม 2566 
ปีที่ ปีที่ 16  ฉบับที่ ฉบับที่ 2 
เดือน เมษายน – มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 12 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Factors Influencing Demand for Medical Cannabis Use among Cancer Patients in the North of Thailand 
ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (APJCP) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) 
ISBN/ISSN 1513-7368  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 January 2022 
ปีที่ 23  ฉบับที่
เดือน January  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า Pages 319-325  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 13 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Trends in Incidence and Survival of Childhood Cancers in Khon Kaen, Thailand (2000-2019): A Population-Based Khon Kaen Cancer Registry Study 
ชื่อวารสาร BMC Public Health 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร BioMed Central Ltd  
ISBN/ISSN 1471-2458  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 April 2024 
ปีที่ 24  ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2024 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 14 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Health Determinant Factors Associated with Smoking Behaviour of Older Adults in Thailand 
ชื่อวารสาร Journal of Public Health and Development 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Mahidol University - ASEAN Institute for Health Development 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 August 2022 
ปีที่ 21  ฉบับที่ No. 1 
เดือน (January-April)   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 15 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ คุณลักษณะส่วนบุคคลและสุนทรียทักษะภาวะผู้นำที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ของนักกายภาพบำบัดในเขตสุขภาพที่ 8 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 สิงหาคม 2566 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน 2567  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 16 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประเมินประสิทธิผลมาตรการป้องกันควบคุมโรคกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 สิงหาคม 2566 
ปีที่ 31  ฉบับที่
เดือน มกราคม - เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 17 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Spatial Distribution patterns of Colorectal Cancer Patients in Thailand 
ชื่อวารสาร International Journal of GEOINFORMATICS 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Geoinformatics International Co., Ltd 
ISBN/ISSN ISSN: 1686-6576 (Printed) | ISSN 2673-0014 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 August 2023 
ปีที่ 2023  ฉบับที่ 19 
เดือน สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ