2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635110065-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย จักรกฤษณ์ อาสาสะนา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JAKKRIT ARSASANA
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 28/2565 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 28/2022 on March 1, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ปัจจัยทางการบริหารและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ของทีมหมอครอบครัว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) ADMINISTRATIVE FACTORS AND KEY SUCCESS FACTORS AFFECTING THE PERFORMACE OF FAMILY CARE TEAM IN MAUNG DISTRICT UDONTHANI PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 16 กันยายน 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 มีนาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 10 มีนาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. มกราพันธุ์ จูฑะรสก คำสั่งที่ 137/2564 ลว.2 กรกฎาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ประจักร บัวผัน