2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635110070-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สถิตย์ กลมวงค์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SATHIT KLOMWONG
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 35/2564 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 (Pass as in the announcement No. 35/2021 on March 15, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) คุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) PERSONAL CHARACTERISTICS AND ADMINISTRATIVE FACTORS AFFECTING THE DEPENDENT ELDERLY CARE PERFORMANCE OF LOCAL NURTURING VOLUNTEERS IN BURIRAM PROVIN 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 15 กันยายน 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 7 มีนาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 8 มีนาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ประจักร บัวผัน คำสั่งที่ 137/2564 ลว.2 กรกฎาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ คุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์Personal Characteristics and Administrative Factors Affecting the Dependent Elderly Care Performance of Local Nurturing Volunteers in Buriram Province. 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) E-ISSN 2672-9636 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 พฤษภาคม 2565 
ปีที่ 23  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ