2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635110075-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กนกกาญจน์ เขาเขจร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANOKKAN KAOKAJON
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 15/2565 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565) (Pass as in the announcement No. 15/2022 on January 31, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การประเมินความเสี่ยงทางอาชีวอนามัยต่อการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรพืชสวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) OCCUPATIONAL HEALTH RISK ASSESSMENT ON PESTICIDES EXPOSURE AMONG HORTICULTURE FARMERS IN THE UPPER NORTHEAST THAILAND. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 สิงหาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 30 สิงหาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 76/2564 ลว.19 พฤษภาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-