2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635110081-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปิยธิดา สุทธิบาก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PIYATIDA SUTTIBAK
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ความเครียดจากการทำงาน และความสัมพันธ์ของระดับความเครียดจากการทำงานกับการปวดคอไหล่และปัจจัยจากการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) WORK STRESS AND IS ASSOCIATION WITH NECK SHOULDER PAIN AND WORK CHARACTERISTICS OF ELECTRONICS ASSEMBLY INDUSTRIAL WORKERS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 ตุลาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 22 พฤศจิกายน 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 227/2564 ลว. 29 กันยายน 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-