2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635110091-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ตติยภรณ์ มงคลวัจน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss TATIYAPORN MONGKHONWAT
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 58/2565 ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 58/2022 on May 18, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การสนับสนุนจากองค์การและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อ การดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) ORGANIZATIONAL SUPPORT AND KEY SUCCESS FACTORS AFFECTING THE DENGUE HEMORRHAGIC FEVER PREVENTION AND CONTROL PERFORMANCE OF THE VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS LOMSAK DISTRICT, PHETCHABUN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 16 กันยายน 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 มีนาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 14 มีนาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ประจักร บัวผัน คำสั่งที่ 137/2564 ลว.2 กรกฎาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-