2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635110092-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุกานดา สีลาพัฒน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUKANDA SILAPHAT
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 104/2564 ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 104/2021 on August 6, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ปัจจัยแห่งความสำเร็จและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) KEY SUCCESS FACTORS AND ORGANIZATIONAL SUPPORT AFFECTING THE FOOD SANITATION PERFORMANCE OF PUBLIC HEALTH OFFICERS IN LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATION KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 16 กันยายน 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 มีนาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 8 มีนาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ประจักร บัวผัน คำสั่งที่ 137/2564 ลว.2 กรกฎาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยแห่งความสำเร็จและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่นKey Success Factors and Organizational Support Affecting the Food Sanitation Performance of Public Health Officers in Local Government Organization Khon Kaen Province 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา E-ISSN 2672-9636 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 พฤษภาคม 2565 
ปีที่ 23  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ