2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635110093-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สกุณา กัณหาสุระ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SAKUNA SAKUNA KANHASURA
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูงและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของกลุ่มวัยผู้ใหญ่ในจังหวัดอุดรธานี 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) HIGH SODIUM DIET INTAKE BEHAVIOR AND RELATED FACTORS AMONG ADULTS IN UDONTHANI PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 2 ธันวาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. พรพิมล ชูพานิช คำสั่งที่ 141/2564 ลว. 6 กรกฎาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-