2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635160012-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วธัณจนา ถนอมพุฒิศักดิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WATHANJANA THANOMPUTTHISAK
    คณะ คณะเทคโนโลยี 
แผนการศึกษา นวัตกรรม ความปลอดภัย และการจัดการคุณภาพอาหาร (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 113/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 สิงหาคม 2564
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 สิงหาคม 2564 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ปฏิมากร พะสุวรรณ คำสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ /2563 ลงวันที่ 18 ธ.ค.2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ คำสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ /2563 ลงวันที่ 18 ธ.ค.2563