2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635210022-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อุไรวรรณ ยุทธศิลป์เสวี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss URAIWAN YUTTASINSEWEE
    คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 113/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ประสิทธิภาพการจัดการระบบโลจิสติกส์ขยะมูลฝอย กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Efficiency of solid waste logistics management Case study of BanPed-Subdistrict Municipality Mueang Khon Kaen District Khon Kaen Province 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 มีนาคม 2565 ตามคำสั่งคณะที่ 30/2565 ลว. 1 มีนาคม 2565
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 มีนาคม 2565 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 7 เมษายน 2565 ผ่านระบบ GS form
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กฤตพา แสนชัยธร คำสั่งคณะฯ ที่ 299/2563 ลว. 4 ธันวาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-