2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635210031-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัฐบดินทร์ พงษ์สุวรรณ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATHABODIN PONGSUWAN
    คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 113/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) แนวทางการพัฒนาต้นแบบการจัดงานแบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐานระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) ONLINE EVENT MODEL FOR PROMOTING GOOD AGRICULTURAL PRACTICES (GAP) PRODUCT IN KALASIN, THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 ธันวาคม 2564 ตามคำสั่งคณะที่ 338/2564 ลว 7 ธ.ค.64
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 ธันวาคม 2564 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 7 มกราคม 2565 ผ่านระบบ GS form
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 28 มีนาคม 2565 ประกาศกำหนดวันสอบที่ 57/2564 ลว 18 มิ.ย.64
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 28 มีนาคม 2565 (สอบผ่าน) ตามประกาศคณะที่ 29/2565 ลว 25 มีนาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. วิตติกา ทางชั้น คำสั่งคณะที่ 103/2564 ลว.24 พ.ค. 64
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-