2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 40843   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. วิตติกา ทางชั้น  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Wittika Thangchan 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665210025-0  Mr. IQBAL REZA PRATAMA  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯ ที่ 326/2566 ลว 1 ธันวาคม 2566  
655210039-8  Ms. UTARI PRIMADINI   คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งแต่งตั้งที่ 322/2565 ลว. 4 พ.ย. 2565  
655210019-4  น.ส. ทรงศิริ ศรีสงคราม  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งแต่งตั้งที่ 323 /2565 ลว. 4 พ.ย. 2565  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
657210015-6  Mrs. MITHSY SYHACHACK  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตลาด แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะที่ 210/2565 ลว.7 ก.ค. 65  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635210074-4  น.ส. อังคณา ยิ่งคำแหง  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯที่ 140/2566 ลว 1 มิถุนายน 2564  
635210031-2  นาย ณัฐบดินทร์ พงษ์สุวรรณ์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะที่ 103/2564 ลว.24 พ.ค. 64  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665210055-1  น.ส. วรุณรินทร์ พรมหนองอ้อ  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ ผู้ประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯ ที่ 294/2566 ลว 9 พฤศจิกายน 2566  
665210048-8  น.ส. ธนพร รวมธรรม  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ ผู้ประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯ ที่ 293/2566 ลว 9 พฤศจิกายน 2566  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The Power of Dynamic Marketing Capability in Lao SMES: The Roles of Innovation and Entrepreneurial Capability 
ชื่อวารสาร Revista de Gestão Social e Ambiental 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ANPAD - Associacao Nacional de Pos-Graduacao e Pesquisa em Administracao 
ISBN/ISSN 1981-982X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 April 2024 
ปีที่ 18  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2024 
หน้า 1-24  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ บริบทโรงแรมสำหรับรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มีนาคม 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (ออนไลน์) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 มีนาคม 2564 ถึง 25 มีนาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2564  Proceeding Paper Issue 22 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 293-299  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดี แบบบรรยาย  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการผ่านแกร็บฟู้ด ในเขตภาตะวันออกเฉียงเหนือ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 มิถุนายน 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “ความท้าทายทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัล: เฟื่องฟูหรือถดถอย?” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 มิถุนายน 2564 ถึง 18 มิถุนายน 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม กลุ่มงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
สถานที่จัดประชุม ออนไลน์  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 817-829  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Role of Green Marketing on Consumer Intention to Visit a Green Hotel: Theory of Planned Behavior Perspective 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2567 The International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2024 (INCBAA 2024) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2567  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS NET 
สถานที่จัดประชุม Crystal hotel Hat Yai, Songkla  จังหวัด/รัฐ Songkla 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The factor affected Purchase Intention to support Thai soft power products. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2567 The International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2024 (INCBAA 2024) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2567  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS NET 
สถานที่จัดประชุม ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper